Įrašai apie mano įsiskolinimą

Kokiais tikslais tvarkomi ir kam gali būti teikiami mano asmens duomenys?

UAB „Sergel“ tvarko tik tokius duomenis, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, įskaitant, bet neapsiribojant: jūsų vardą, pavardę, asmens kodą ir (arba) gimimo datą, paslaugų gavėjo numerį; kontaktinius duomenis: adresą, telefono numerį, el. pašto adresą; skolos tipą (įsigytų prekių ar paslaugų duomenis), skolos atsiradimo datą, skolos sumą ir pagrindą – mokumo ir finansinės rizikos vertinimo, įsipareigojimo užtikrinimo, sutarčių vykdymo ir administravimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, siekiant pareikšti, vykdyti ir apginti teisėtą reikalavimą. UAB „Sergel“ jūsų duomenis tvarko remdamasi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio „Tvarkymo teisėtumas“ 1 dalies b punktu: „tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas <…>“; f punktu: „tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų“. UAB „Sergel“ aukščiau nurodytus jūsų asmens duomenis tvarko pagal duomenų valdytojo nurodymą dėl teisėto intereso vykdyti sutartį ankščiau minėtu tikslu, kuriuo siekiama išieškoti ir valdyti įsiskolinimą. Jūsų duomenis UAB „Sergel“ tvarko tol, kol skola nepadengta, ir 10 metų po skolos padengimo.

UAB „Sergel“, siekdama užtikrinti sistemoje esančių duomenų saugumą vykdant sistemos techninį palaikymą ir šalinant gedimus, jūsų asmens duomenis sutartiniais pagrindais gali teikti IT paslaugas vykdančioms įmonėms, spausdinimo, vokavimo ir pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms, SMS ir telefonijos paslaugas vykdančioms įmonėms, dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kitiems asmenims (advokatams, auditoriams ir pan.), kuriuos UAB „Sergel“ turi teisę pasitelkti teikdama būtinas paslaugas, bei kitiems tretiesiems asmenims, jeigu duomenys perduodami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Jūsų duomenys gali būti renkami ar teikiami VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“, teismams, antstoliams, notarams, advokatams, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms, siekiant pareikšti, vykdyti ir apginti teisėtą reikalavimą.

UAB „Sergel“, jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, turi teisę teikti informaciją apie jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 239 4131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimo, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) su jumis susijusią informaciją, siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas automatinis asmens savybių įvertinimas (profiliavimas), kuris ateityje gali turėti įtakos jūsų galimybei sudaryti sandorius. Automatinis vertinimas padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamiesi tiesiogiai į kredito biurą arba pasinaudodami mobiliąja programa „Finpass“.

Jūs turite teisę prašyti duomenų valdytojo ir (arba) duomenų tvarkytojo, ir (arba) UAB „Creditinfo Lietuva“ leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo priimant automatinius sprendimus, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą (atkreipiame dėmesį, kad ši teisė taikytina tik tada, kai duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko remdamasis sutartimi ar duomenų subjekto (jūsų) sutikimu), teisę atšaukti sutikimą arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (ši teisė taikytina, kai duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis pagal teisėtą duomenų subjekto sutikimą, kaip nurodyta Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkte, arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų interesų, kaip nurodyta Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte, remiantis duomenų valdytojo apibrėžtu teisiniu pagrindu ir duomenų tvarkymo tikslu). Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, automatinį savybių įvertinimą (profiliavimą) daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt.

Jei jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo yra pažeidžiamos, galite kreiptis į duomenų valdytoją, UAB „Sergel“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@sergel.lt arba UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt, ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

Daugiau ir naujesnės informacijos apie tai, kaip UAB „Sergel“ naudoja jūsų asmens duomenis, rasite interneto svetainėje www.sergel.lt – prašome susipažinti su ten pateikiama informacija.